Historia klubu

Klub Turystyki Rowerowej „MIKOŁO” przy O/PTTK w Mikołowie już działa!

Od wielu lat Oddział PTTK W Mikołowie aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa Mikołowa.
Organizuje wiele imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze pieszych, rowerowych iautokarowych. Turystyka rowerowa odgrywa istotną rolę w życiu Oddziału, dlatego też podejmowano już od 1968 roku działania w kierunku powołania klubu rowerowego. Powołano kolejno kluby„Wszędobylscy”, „Szprycha „ i „Kondor”. Pomimo zaangażowania niektórych osób kluby te nie przetrwały. W międzyczasie przy Oddziale PTTK działała dosyć prężnie Komisja Turystyki Kolarskiej pod przewodnictwem Andrzeja Rygulskiego – przodownika turystyki kolarskiej PTTK.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów kolarzy podjęto ponownie inicjatywę powołania klubu rowerowego przy Oddziale PTTK W Mikołowie, którego celem byłoby propagowanie i organizowanie turystyki rowerowej. Głównym pomysłodawcą był kol. Sebastian Uranek. On to skupił wokół siebie grupę pasjonatów turystyki rowerowej, która podjęła prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów do powołania nowego klubu rowerowego. Działania te spotkały się z dużym poparciem władz Oddziału. W dniu 01.03.2016r.odbyło się zebranie założycielskie klubu, w którym uczestniczyło 22 członków PTTK wyrażających chęć przynależenia do nowo powołanego klubu turystyki rowerowej. Na zebraniu tym powołano tymczasowy zarząd oraz rozdzielono zadania do przygotowania zebrania wyborczego klubu. Opracowano propozycje: regulaminu klubu, regulaminu zebrania, porządku zebrania oraz planu pracy. Ustalono datę zebrania wyborczego na dzień 8 kwietnia 2016 r. Zaproponowano nazwę klubu o następującym brzmieniu: „ Klub Turystyki Rowerowej „MIKOŁO” przy O/PTTK w Mikołowie”.
W dniu 8 kwietnia 2016 w siedzibie Oddziału PTTK w Mikołowie odbyło się Zebranie Wyborcze nowo powołanego klubu turystyki rowerowej „MIKOŁO”. Zebraniu przewodniczył Honorowy Prezes Oddziału kol. Wacław Ciupidro. Zebranie zaszczycił swą obecnością kol. Stanisław Karuga pełniący obecnie funkcje vice Przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK oraz vice prezydenta Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej (UECT). Program zebrania obejmował m.in. przyjęcie regulaminu klubu, wybór zarządu klubu oraz dyskusję nad proponowanym planem pracy
Program zebrania obejmował m.in. przyjęcie regulaminu klubu, wybór zarządu klubu oraz dyskusję nad proponowanym planem pracy

W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono Zarząd Klubu w składzie:

Prezes – Sebastian Uranek
Viceprezes – Tadeusz Rygulski
Sekretarz – Elżbieta Uranek
Skarbnik – Dariusz Parzniewski
Członek – Patrycja Długajczyk
Członek – Andrzej Eichner
Nowo powołany zarząd Klubu Turystyki Rowerowej „MIKOŁO”

Od lewej: Vice prezes Tadeusz Rygulski – Członek Patrycja Długajczyk – Prezes Sebastian Uranek
–Skarbnik DariuszParzniewski – Sekretarz Elżbieta Uranek – Członek Andrzej Eichner
Następnie przedstawiono proponowany plan pracy klubu. Przestawiono propozycje logo klubu i zaprezentowano koszulki klubowe oraz dyskutowano nad stroną internetową klubu. W chwili obecnej informacje na temat klubu „MIKOŁO” dostępne są na stronach: mikoło.eu oraz mikolow.pttk.pl.
Na zakończenie zebrania głos zabrał kol. Stanisław Karuga. Dziękując za zaproszenie pogratulował nowo wybranemu zarządowi i życzył wielu sukcesów w realizacji przyjętego planu pracy. Zapoznał też zebranych z priorytetowymi kierunkami działań KTKol ZG PTTK oraz UECT. Zwrócił uwagę na problem rozwoju turystyki rodzinnej i młodzieżowej.
Na tym zebranie zakończono.

 

Jerzy Dudek

 

 

Mikołów, dnia 12.04.2016